Úvod do P5P
Popis systému Personalistika 5P
Ceník systému P5P a jeho modulů
Servis pro uživatele

Zpět na hlavní stránku
 

Popis systému P5P

Systém Personalistika je vyvíjen a postupně zdokonalován již od roku 1991. Je aktualizován na základě změn zákonů a doplňován dalšími funkcemi podle požadavků jeho uživatelů. Základem systému je personální oblast, která je stavebnicově rozšiřitelná o řadu přídavných modulů. Moduly Vzdělávání zaměstnanců a Pracovní místa jsou vytvořeny v souladu s normami ISO a VDA. Program vychází z dlouholeté praxe personálních útvarů firem různého zaměření a oborů činnosti.

Během prvního roku od zakoupení jsou poskytovány zdarma nové verze systému (pokud zákazník odhalí chybu nebo dojde ke změně zákonných předpisů nebo si zákazník vyžádá novější verzi).

Základní část systému Personalistika "5P" obsahuje například tyto činnosti:

 • evidence všech dostupných údajů zaměstnanců, základní evidence rodinných příslušníků, dosažené vzděláví a praxe, historie pracovního zařazení ve firmě a mimoevidenčních stavů
 • nástupy, výstupy a převody zaměstnanců včetně historie pohybu zaměstnance v organizaci
 • evidence odborné praxe zaměstnance od ukončení školní docházky
 • přihlášení do zdravotní pojišťovny, změny pojišťovny a odhlášení při výstupu
 • přímý tisk řady standardních formulářů: osobní karta, karta s odbornou praxí, pracovní smlouva a její změny, zápis o převedení na jinou práci, doklad o vyřazení z evidence a návratu, výstupní list včetně závazků k organizaci, zápočtový list, potvrzení o délce zaměstnání, potvrzení o zaměstnání, dohody o ukončení pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru a další
 • vytvoření a tisk vlastních formulářů a dopisů, program umožňuje vytvoření až 250 různých uživatelských formulářů
 • více než 300 hotových standardních sestav: seznamy s adresami, rodnými čísly, funkcemi, ženy na MD, muži na ZVS, osoby se ZPS, cizinci, pracující důchodci, přehledy dosaženého stupně a oboru vzdělání, závazky, nároky na dovolenou, nároky na starobní důchod, životní a pracovní jubilea, hromadná hlášení pro zdravotní pojišťovny a další
 • přehledy nástupů, výstupů a převody, fyzické, průměrné i přepočtené stavy za libovolné období
 • vytvoření a tisk až 50 dalších vlastních sestav dle potřeb uživatele s možností výběru a řazení podle zadaných kritérií
 • kontrolní číselníky pro kontrolu zadávaných dat
 • řada parametrů pro nastavení a přizpůsobení programu požadavkům uživatele včetně výběru tiskárny pro tisk sestav a formulářů
 • číselná a datumová kalkulačka pro výpočet délky zaměstnání s přímým převodem na roky a dny nebo na kalendářní dny

Kromě standardních činností týkajících se běžného chodu personálního oddělení je možno program rozšířit o celou řadu doplňkových příplatkových modulů:

 • Pracovní neschopnosti - evidence nemocí a úrazů zaměstnanců, přehledy neodpracovaných dní, výkazy NemÚr atd.
 • Absence - evidence veškerých absencí zaměstnanců včetně pracovních neschopností, odpracované a neodpacované dny, docházkové karty, kalendáře směn, řady přehledů podle různých kritérií, výkazy NemÚr atd.
 • Lékařské prohlídky - evidence periodických LP, rizikových profesí a pracovišť, možnost souběhu několika rizik, tisk dokladů pro lékaře s informací o důvodu prohlídky, přehledy dalších prohlídek, zaměstnanců podle rizik a profesí atd.
 • Pracovní úrazy (BOZP) - evidence úrazů pro BOZP, přehledy podle místa, příčiny a zdoje PÚ
 • Režijní jízdenky - modul vhodný pro dopravní podniky, evidence a přehledy režijních jízdenek zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků
 • Penzijní připojištění - modul určený pro organizace, které přispívají zaměstnancům na penzijní připojištění. Evidence zaměstnanců, kterým firma vyplácí příspěvky, přehledy příspěvků, nároky na příspěvky, možnost tisku smluv o podmínkách příspěvku
 • Vedlejší činnosti - evidence dohod o pracovní činnosti a provedení práce nebo jiné vedlejší činnosti, možnost tisku dohod, kalkulací, cen atd.
 • Uchazeči o zaměstnání - evidence osobních údajů a informací o vzdělání a praxi zájemců o zaměstnání v dané firmě, vytipování vhodného pracovního místa, přehledy uchazečů, možnost korespondence s uchazečem (např. pro výběrové řízení)
 • Školení - modul se základními údaji o školení zaměstnanců, termíny příštích akcí
 • Vzdělávání zaměstnanců - kompexní údaje o vzdělávání dle potřeb a požadavků norem ISO a VDA. Evidence vzdělávacích akcí, plateb, vzdělávacích agentur, termínů, požadavků atd. Úzce spolupracuje s modulem Pracovní místa, ve kterém jsou kvalifikační požadavky na jednotlivá místa. Modul Vzdělávání obsahuje širokou nabídku sestav a formulářů: Plán osobního rozvoje, Hodnocení výcviku, Kvalifikační list, přehledy vzdělávacích akcí, účast a neúčast na akcích, prezenční listiny, přehledy faktur, vzdělávací agentury, vzdělávací program firmy (plán školení) atd.
 • Pracovní místa - evidence pracovních míst, popisy pracovních míst a požadavky na pracovní místa. Přímá spolupráce s modulem Vzdělávání zaměstnanců, modul je vytvořen v souladu s normami ISO a VDA. Tisk popisu pracovních míst, přehledy pracovních míst, obsazení pracovních míst včetně historie, pracovní místa s rizikovým faktorem, pracovní místa vhodná pro osoby se ZPS a další
 • Praxe a PAM - evidence praxe a platů pro příspěvkové a rozpočtové organizace s tabulkovými platy. Nabízí automatické zvýšení tarifního stupně podle délky praxe.
 • Evidence OPP - evidence odsouzených, kteří vykonávají obecně prospěšné práce. Přehled odsouzených a odpracované doby, tisk hlášení a různých formulářů (pro městský úřad, probační službu atd.).
 • Evidence více firem - umožňuje evidenci zaměstnanců více firem jediným programem se vzájemně oddělenými daty za jednotlivé firmy. Modul umožňuje převody zaměstnanců mezi jednotlivýmí firmami.

Program je dodáván jako jednouživatelský nebo jako síťová verze s přesně stanovenými právy jednotlivých uživatelů při zachování ochrany osobních údajů zaměstnanců, např. oddělení vzdělávání, BOZP, jednotlivé úseky či útvary firmy. Do tvorby popisů pracovních míst je možno zapojit jednotlivé úseky, které mohou lépe specifikovat popis a požadavky na konkrétní pracovní místa. Program lze individuálně propojit s jiným systémem, např. se mzdovou agendou.

Hardwarové a softwarové požadavky: jakýkoli počítač s alespoň 32 MB RAM nebo lepší. Volný prostor na HD cca 10 MB pro vlastní pragram plus prostor pro data. Operační systém: téměř libovolná verze Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7). Pro Windows Vista a 7 jsou podporovány jen 32 bitové verze! U těchto systémů lze použít emulaci MS DOSu (například DosBox). Síťová verze pracuje se systémy Windows, Novell nebo Lantastic. Pro tisk lze použít buď přímý výstup na tiskárnu (pokud tiskárna podporuje přímý tisk češtiny) nebo je možno tisknout pomocí editorů MS Word (WinWord), Open Office Write apod. (formát RTF) nebo Text602 (formát DOS-T602) přímým automatickým exportem textu do těchto editorů.

Systém Personalistika "5P" byl od roku 1991 používán v Železárnách Chomutov, kde na personálním oddělení pracovala manželka tvůrce tohoto systému (dnes už tato společnost neexistuje, ale systém používají nástupnické firmy). Personalistika "5P" je neustále vyvíjena a zdokonalována podle požadavků uživatelů.

Ukázkové obrazovky systému P5P - osm ukázkových obrazovek systému P5P.Personalistika 5P

© Patera 5P