Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2005.

  Verze 12.70 z ledna 2005 nově umožňuje vybrat způsob tisku
  před vlastním provedením tiskové úlohy a "změnu tiskárny" není
  třeba provádět pomocí nabídky v Nastavení parametrů. Takto lze
  například standardní tiskárnu pro kontrétní výstup zaměnit za
  "Tisk ve Windows (RTF)" a příslušný dokument, automaticky ote-
  vřený ve Wordu, poslat e-mailem.
  Navíc byla přidána další verze tisku "Tisk ve Windows bez rá-
  mečků (RTF)". Tato verze nevyžaduje instalaci speciálních
  fontů do systému Windows, formuláře s rámečky pak ale mají
  sníženou kvalitu a horší vzhled.
  Na obrazovkách, v nápovědě a ve standardních formulářích byla
  zkratka ZPS nahrazena novou zkratkou OZP a pojem změněná pra-
  covní schopnost byl nahrazen pojmen osoba se zdravotním posti-
  žením. V sestavách zůstal původní pojem ZPS.

  Verze 12.75 z března 2005 má úpravy v tiskovém výstupu RTF.
  Nově lze používat tučné písmo i ve formulářích s rámečky, před
  tučný nápis stačí zadat "tvrdou mezeru" (ALT+255).

  Verze 12.80 z května 2005 má upravené zápočtové listy. Nově se
  neuvádí důvod výstupu a zdravotní postižení zaměstnance. Další
  změnou je doplnění bydliště (ulice, obec, PSČ) do tiskového
  formuláře "Hromadné oznámení zaměstnavatele" (hlášení změn pro
  zdravotní pojišťovny). Obě změny vycházejí z požadavků nově
  upravených zákonů.

  Verze 12.90 z června 2005 může být doplněna modulem hromadného
  přihlášení zaměstnanců k nemocenskému pojištění  na ČSSZ
  (vytvoření registru pojištěnců). Modul vytvoří soubor ve tvaru
  CSV pro předání na okresní správu ČSSZ, tisk zaměstnanců se
  provádí pomocí šablony MS Word, uveřejněné na stínkách ČSSZ.

  Verze 14.00 z července 2005 byla upravena pro nový modul
  PO_CSSZ a může být tímto modulem doplněna. Tento nový příplat-
  kový modul slouží ke hlášení zaměstnanců na ČSSZ. Při nástu-
  pech, výstupech a změnách vytváří elektronickou podobu přihlá-
  šek, odhlášek, změn a oprav pro hlášení na ČSSZ. Výstupní
  soubor ve formátu XML je možno odeslat po internetu pomocí
  externího programu (např. "MRP Manažer elektronických podání",
  ten lze objednat na www.mrp.cz).

  Verze 14.10 z července 2005 má upraveno elektronické předávání
  "Hromadného oznámení zaměstnavatele" pro VZP. Po zveřejnění
  definice nového datového rozhraní VZP byly do datového souboru
  předávaného na disketě doplněny nové položky (ulice, obec
  a PSČ) tak, jako již dříve do tiskové podoby tohoto hlášení.

  Verze 14.15 ze září 2005 má upraven modul hlášení zaměstnanců
  na ČSSZ. Byla přidána možnost opakovaného odeslání dat. Pokud
  odeslaná data obsahovala chybné údaje, je třeba po opravě
  opakovaně odeslat celou dávku znovu. Nově přidaná nabídka
  umožňuje snadnou opravu a opakované odeslání vybrané dávky.
  Byla také doplněna možnost vymazat záznamy z historie (starší
  odeslané záznamy).

  Verze 14.20 ze září 2005 má upraven modul sledování lékařských
  prohlídek. Dosud bylo možno sledoval pouze poslední prohlídky,
  a nejkratší intervaly do příštích prohlídek. Po nastavení nově
  přidané hodnoty příslušného parametru na C (nastavení základ-
  ních parametrů, 2.část) umožní uvedený modul sledování více
  prohlídek v různých termínech a s různými intervaly jejich
  opakování.