Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2001.

  Verze 11.20 z ledna 2001 má doplněn nový příplatkový modul
  "Praxe a PAM", který slouží ke sledování praxe a vede přehled
  o platovém zařazení v rozpočtových a příspěvkových organiza-
  cích a určuje platové nároky podle dosažené praxe.
  V pomocné databázi mzdového zařazení, která je standardní sou-
  částí programu, se nyní automaticky nabízí funkce převzatá
  z kartotéky a funkci lze také nově přebírat z číselníku
  funkcí.

  Verze 11.25 z února 2001 má drobné úpravy a opravy v novém
  příplatkovém modulu "Praxe a PAM".
  Ve změně obsahu položky v hlavní databázi došlo k úpravě změny
  provozu. Pokud se mění provoz, dojde nyní k jeho změně i v da-
  tabázi sledování praxe. Znění se položka zaměstnání pro praxi
  u vlastní firmy. Místo původního provozu bude uvedena zkratka
  nového provozu a také jeho název.

  Verze 11.30 z března 2001 obsahuje dvě nové sestavy: "Nástupy
  lidí se ZPS" a "Výstupy lidí se ZPS". Sestavy jsou zařazeny
  pod nabídky "U" a "V" v nabídce tisku standardních sestav.

  Verze 11.35 z května 2001 má upravenou statistiku nemocí
  a úrazů v příplatkových modulech "Nemoci a úrazy" a "Nepřítom-
  nosti". Podle požadavků statistického úřadu byly pro rok 2001
  doplněny nové kódy pro nemoci z povolání, těžké pracovní úrazy
  a úrazy, jejichž následkem je změněná pracovní schopnost. Byly
  přepracovány podklady pro statistické výkazy NemÚr, do kterých
  byly doplněny výše uvedené položky a řada dalších nově sledo-
  vaných údajů, jako pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti
  a pracovní úrazy s neschopností nad tři dny. Současně došlo ke
  změnám v některých sestavách těchto modulů.
  V modulu "Vzdělávání zaměstnanců" byla doplněna nová sestava
  "Splněné a nesplněné požadavky" v několika variantách. Pracuje
  podobně jako dosavadní formulář "Splněné a nesplněné kvalifi-
  kační požadavky", ale umožňuje také tisk jediného vybraného
  požadavku a tiskne několik zaměstnanců na jednu stránku. Další
  novinkou v modulu "Vzdělávání zaměstnanců" je nový formulář
  "Hodnocení kvalifikačních požadavků", který obsahuje odborné
  znalosti, osobní vlastnosti, vzdělání, praxi a návrh na další
  přípravu.
  V modulu "Praxe a PAM" došlo k úpravě automatického zvýšení
  platového stupně a příslušných tiskových sestav.

  Verze 11.40 z července 2001 má do modulu Vzdělávání zaměstnan-
  ců doplněno několik sestav se vzdělávacími agenturami. Jedná
  se o hodnocení agentur podle požadovaného kritéria i celkově,
  hodnocení lektorů podle zadaného kritéria i celkově a o řadu
  sestav s hodinovými cenami kursů podle různých kritérií
  a s několika způsoby jejich seřazení.
  V modulech Vedlejší pracovní činnost, Penzijní připojištění,
  Praxe a PAM, Vzdělávání zaměstnanců je nově možno tisknout
  opakovaně různé uživatelské formuláře. Dosud bylo možno vy-
  tisknout pouze jeden formulář a pak se prohlížení ukončilo.

  Verze 11.45 ze srpna 2001 má doplněn nový příplatkový modul
  pro evidenci odsouzených, kteří vykonávají obecně prospěšné
  práce. Z modulu je možno tisknout dohody o provedení obecně
  prospěšné práce a oznámení o zahájení, ukončení, přerušení
  nebo nezahájení výkonu obecně prospěšné práce.

  Verze 11.50 z října 2001 má drobné změny v nastavení parametrů
  pro síťovou verzi.
  Bylo vytvořeno několik nových formulářů pro modul evidence
  obecně prospěšných prací.
  Do modulu evidence více firem byla doplněna nabídka převodu
  zaměstnanců mezi firmami s automatickými změnami ve všech
  souborech včetně převodu historie, vzdělávání, pracovních
  míst a dalších údajů.
  Do modulu sledování vedlejších činností byly doplněny sestavy
  s finančním ohodnocením vedlejší činnosti.
  V tvorbě uživatelem definovaných sestav byla změněna kontrola
  zadávaných sloupců sestavy, aby bylo možno používat speciální
  funkce (například funkci PolzCis pro přebírání popisných textů
  z číselníků).

  Verze 11.55 z října 2001 má v modulu vzdělávání zaměstnanců
  přepracovanou sestavu s příštími vzdělávacími akcemi v zadaném
  období. Příští akce se nyní určuje pouze z poslední akce shod-
  ného typu zapsané u zaměstnance. Tím se vyloučí zaměstanci,
  kteří byli na vzdělávací akci v mimořádných termínech.

  Verze 11.60 a 11.65 z října 2001 jsou pokusné verze se zavede-
  nou podporou pro tisk v systému Windows na tiskárnách, které
  neumožňují přímý tisk ze systému Personalistika.

  Verze 11.70 z listopadu 2001 má zabudovánu konečnou verzi pod-
  pory tisku na tiskárnách pracujících pouze pod systémem
  Windows. Jsou to některé nové typy inkoustových a laserových
  tiskáren. Podpora je vyřešena pomocí převodu výstupu do formá-
  tu RTF (Richmond Text Format), který je podporován například
  programem MS Word (WinWord). Výstupní soubor je automaticky
  modifikován pro co nejlepší tisk. Pro správný tisk je třeba
  do systému Windows nainstalovat dva nové fonty. Font "Special
  Box" je určen pro formuláře s rámečky a font "Special Condens"
  je úzký font použitý jako komprimované písmo. Oba fonty jsou
  dodávány s novými verzemi systému Personalistika, uživatel si
  je ale musí nainstalovat tímto postupem: Start -> Nastavení ->
  Ovládací panely -> Písma -> Soubor -> Nainstalovat nové písmo.
  V nabídce "Přidat písma" vyberte složku s fonty a přidejte obě
  písma "Special Box" i "Special Condens".
  Všechny použité fonty (kromě velkého písma pro nadpisy) jsou
  neproporcionální, aby byl zajištěn správný tisk sestav i for-
  mulářů. Pro standardní tisk se používá font "Courier New" se
  změnou velikosti písma podle potřeby. Širší formuláře a ses-
  tavy jsou tištěny podélně. Pokud se po tisku zavře okno
  s programem Personalistika, snadno jej obnovíte kliknutím na
  jeho zástupce (rámeček) na hlavním panelu.
  Vlastní spouštění editoru MS Word zajišťuje dávkový soubor
  TEXTWIN.BAT. K programu jsou přiloženy vzorové dávkové sou-
  bory TEXTWIN.W98 (pro Windows 98) a TEXTWIN.WNT (pro Windows
  NT, 2000 a XP).

  Verze 11.75 z listopadu 2001 má do většiny standardních ses-
  tav zabudovámu historii pracovního zařazení. Do sestav se
  z historie přebírají změny provozu (střediska), změny funkce,
  mimoevidenční stav, výstupy a opakovné nástupy. Současně se
  zavedením historie bylo mírně pozměněno vyvolávání některých
  sestav. Pro zpracování historie je třeba nastavit patřičný
  parametr v Nastavení základních parametrů (2. část). Pokud je
  historie aktivována, vypíše program před zpracováním sestavy
  zprávu "s historií PZ", pokud je historie vypnuta nebo ji
  nelze v sestavě použít vypíše se hlášení "bez historie PZ".

  Verze 11.80 z listopadu 2001 má historii pracovního zařazení
  zařazenu také do sestav příplatkových modulů. Její aktivace
  se provádí spolu s povolením zpracování historie pracovního
  zařazení ve standardních sestavách.
  Byla zrušena možnost tisku pracovní smlouvy pomocí hromadné
  korespondence ve Wordu (parametr W v nastavení alternativních
  formulářů). Vzhledem k její složitosti ji stejně nikdo nepo-
  užíval a navíc lze nyní pomocí Wordu tisknout libovolné for-
  muláře přímo z programu P5P.

  Verze 11.85 z prosince 2001 má do modulu obecně prospěšných
  prací doplněnu variantu sestav po pracovních místech. Dosud
  sestavy zobrazovaly pouze celkové přehledy odsouzených.

  Verze 11.90 z prosince 2001 má přidánu možnost zrychleného
  pohybu po pomocných databázích pomocí kláves PgUp a PgDn.
  V modulu vzdělávání zaměstnanců byl upraven formulář "Plán
  osobního rozvoje" a do sestavy "Plán vzdělávacích akcí" byla
  přidána verze s akcemi seřazenými po měsících jejich plánova-
  ného konání.