Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2000.

  Verze 10.45 z ledna 2000 má do instalační procedury pro převod
  datumů v historii na čtyřciferný rok převedeny i změny zadané
  v roce 2000 a po něm (až do roku 2009). Tento převod je nutný
  pro upgrade programu z verzí starších než 8.00 na novou
  funkční verzi.
  Došlo k přeprogramování kontroly rodných čísel a výpočtu dne
  narození z rodného čísla tak, aby bylo možno zadávat rodná
  čísla i z roku 2000 a dalších let. Dosud bylo možno zadat rod-
  né číslo pouze do roku 1999. Tato změna se nyní projeví hlavně
  v případě nastaveného zadávání rodných čísel dětí, u ostatních
  rodných čísel pak později. Do instalační procedury byla přidá-
  na oprava datumů dětí narozených v roce 2000 a po něm. Pokud
  je nastaveno zadávání dne narození rodinných příslušníků, bude
  tato změna aktuální, až začnou nastupovat zaměstnanci narození
  v roce 2000 a po něm. Do nápovědy zadávaných rodných čísel byl
  doplněn postup zadání neznámého rodného čísla tak, aby program
  vždy vypočítal správný den narození.

  Verze 10.50 z února 2000 má rozšířen počet možných typů pra-
  covní doby. Dosud bylo možno zadat znaky P, N a čísla 0 až 9.
  Nová verze umožňuje zadat libovolné písmeno (A až Z) nebo čís-
  lo 0 až 9.
  Došlo k úpravě hlášení změn pro Všeobecnou zdravotní pojišťov-
  nu s výstupem na disketu podle požadavků nového datového roz-
  hraní VZP. Ve výstupu se nyní navíc automaticky ruší prázdné
  řádky zadané například omylem při úpravě souboru.
  Do modulu Pracovní místa byla do Hromadných změn přidána nová
  nabídka Změna údajů o pracovním místě zaměstnance podle čísel-
  níku pracovních míst. Pokud dojde ke změmě názvu pracovního
  místa nebo profese v číselníku pracovních míst, je možno touto
  změnou opravit údaje u všech zaměstnanců, včetně aktuální pro-
  fese v historii (v poznámkách).

  Verze 10.55 z března 2000 má v modulu Vzdělávání zaměstnaců
  zdokonalen výběr vzdělávácích akcí. Ten je doplněn o možnost
  vyhledání akce podle pořadového čísla akce. Při postupném pro-
  cházení akcí se nyní nevrací výběr na první akci, ale zůstává
  na poslední vybrané vzdělávací akci.

  Verze 10.60 z března 2000 má několik změn v modulu Pracovní
  místa. Nově lze potlačit tisk některých požadavků (znalosti
  metod a postupů, typy požadavků C a D) v Popisu pracovního
  místa.  Nastavení  se provádí  nově přidaným  parametrem
  v Základních parametrech. Do sestav s obsazením pracovních
  míst zaměstnanci byla doplněna třetí varianta (s funkcemi
  a tarifními stupni).

  Verze 10.65 z dubna 2000 má provedeny úpravy pro nově koncipo-
  vanou demoverzi. V demoverzi je omezen počet zaměstnanců na
  deset a v příplatkových modulech a pomocných databázách lze
  zadat maxinálně dvacet záznamů. Nová demoverze umožňuje tisk
  sestav a formulářů, který byl dosud v demoverzi zablokován.
  V nabídce info bylo uvedeno nové telefonní číslo, byl doplněn
  e-mail a internetová adresa.

  Verze 10.70 z června 2000 umožňuje opravovat před tiskem
  všechny standardní sestavy. Tato možnost se povoluje v nasta-
  vení parametrů (základní parametry 2. část).

  Verze 10.75 ze srpna 2000 automaticky při změně počtu dětí při
  opravě nebo změně dat v kartotéce přepočítává u žen nárok na
  odchod do starobního důchod. Dosud se důchod přepočítal vždy
  až po potvrzení údaje nárok na dovolenou na třetí obrazovce
  zadávaných dat.

  Verze 10.80 ze srpna 2000 byla komplexně přepracována pro mož-
  nost evidence více firem jediným programem. Nově je nabízen
  příplatkový modul pro evidenci zaměstnanců několika firem.
  Evidence více firem jediným programem šetří místo na pevném
  disku a je levnější než vícenásobná instalace programu, která
  byla dosud nuná pro evidenci dalších firem. Také přechod mezi
  firmami je rychlejší, protože pro změnu firmy není třeba spou-
  štět jiný program. Evidence více firem je dodávána pro jedno-
  uživatelskou i síťovou verzi programu.
  Do modulu Pracovní místa byl doplněn archiv zrušených pracov-
  ních míst. Umožňuje uložit stará již nepoužítá pracovní místa
  pro jejich opětovné použití. Archivuje se popis místa i poža-
  davky na pracovní místo, je možno tisknout popis archivovaného
  pracovního místa a pracovní místa lze z archivu obnovovat.

  Verze 10.85 ze září 2000 má doplněn příplatkový modul sledová-
  ní vedlejších činností o možnost tisku uživatelských formulá-
  řů. Možnost se vybírá v Nastavení základních parametrů - druhá
  část. Do tohoto modulu byly také nově doplněny základní tisko-
  vé sestavy, které bylo nutno dosud tisknout přímo z nabídky
  Sestavy v hlavním menu. Do modulu sledování vedlejších čin-
  ností byla přidána možnost přebírat volná osobní čísla pro
  tyto čínnosti z pomocného číselníku, který je možno ručně vy-
  plnit. Také tato možnost se nastavuje v základních parametrech
  programu P5P.
  Do sestavy s přehledem zaměstnanců ve zdravotních pojišťovnách
  (sestava pod nabídkou "Y") byly přidány dílčí součty - počty
  zaměstnanců v každé z vypisovaných pojišťoven.
  Do sestav s pracovním poměrem na dobu uřčitou bylo doplněno
  datum poslední změny pracovní smlouvy (změny funkce).

  Verze 10.90 z října 2000 má povoleno sledování praxe zaměst-
  nanců pro všechny užívatele. Dosud byla tato nabídka pouze za
  příplatek. Nově byl doplněn tiskopis "Potvrzení o odborné pra-
  xi", který je možno tisknout podobně jako kartu s praxí přímo
  z prohlížení zaměstnanců v kartotéce. Do potvrzení o praxi se
  automaticky zapisuje odborná praxe u firmy.
  V modulu vzdělávání zaměstnanců byla doplněna další varianta
  prezenční listiny (po provozech s podpisem lektora za každý
  provoz).
  U vedlejších činností bylo upraveno zadávání pořadových čísel
  pro čísla vyšší než 1000. Dosud bylo možno zadávat čísla pouze
  do hodnoty 999.
  Došlo k přepracování testu historie v poznámkách. Nově se chy-
  by ukládají do protokolu, který je možno prohlížet a tisknout.
  Dosud se chyby vypisovaly pouze na obrazovku a po každé chybě
  bylo nutno stisknout klávesu, aby test pokračoval. Nově byl
  test doplněn o orientační kontrolu ukončení zdravotního pojiš-
  tění u zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr.

  Verze 10.95 z října 2000 má do nastavení tiskárny přidánu mož-
  nost tiskového výstupu do souboru. Vytvoří se soubor pro tisk
  na zvolené tiskárně. Soubor obsahuje všechny řídící kódy pro
  tisk a může obsahovat i případný download českých fontů do
  tiskárny. Soubor pak lze využít například pro tisk na tiskárně
  připojené k jinému počítači. Volba se provede zadáním kódu
  "S" do položky "Port LPT" v nastavení řídících kódů pro tis-
  kárnu. U uvedené položky je také nápověda k této možnosti.
  Výstupní soubor se jmenuje TISK.PRN a lze jej zpracovat auto-
  maticky spouštěným dávkovým souborem TISKSOUB.BAT. Pomocí této
  volby se dá například tisknout na vzdálené síťové tiskárně pod
  systémem Windows NT (příkazem print /d:\\stanice\tiskarna
  cesta_uz5pxxxx\tisk.prn), pokud nepracuje tisk z DOSu.

  Verze 11.00 z listopadu 2000 má provedeny změny podle nového
  zákoníku práce, platného od 1.1.2001. Všechny změny jsou
  naprogramovány tak, aby umožnily plynulý přechod do nového
  roku. Do 31.12.2000 se budou používat současné obrazovky
  a formuláře, od 1.1.2001 dojde ke změně některých obrazovek
  a standardních formulářů.
  V datových obrazovkách při prohlížení, nástupu, opravě, změně
  a výstupu se od 1.1.2001 nebude vypisovat zápočet na dovolenou
  (RR/DDD), ale pouze nárok na dovolenou (počet dní). Také byl
  upraven zápočtový list (obě verze) pro rok 2001: pro výstupy
  po 1.1.2001 se již nevypisuje zápočet na dovolenou (RR/DDD).
  Další změnou jsou tabulky nároků na dovolenou v roce nástupu,
  od 1.1.2001 se bude nabízet pouze jediný sloupec (místo dvou
  současných sloupců, protože nový zákoník práce ruší nárok
  podle počtu odracovaných let).
  Byla upravena také standardní pracovní smlouva. Při nástupu po
  1.1.2001 se do smlouvy automaticky doplní nové odstavce s ná-
  rokem na dovolenou, délkou pracovní doby a odkazem na zákoník
  práce pro délku výpovědní doby. Ve standardní smlouvě zůstanou
  zachovány obě verze (smlouva s uvedením platu i smlouva bez
  uvedeného platu, ale s odkazem na platový výměr). Nová smlouva
  obsahuje i další změny (více údajů o zaměstnanci a automatický
  výpis délky zkušební doby - pokud je zadána).
  V alternativních formulářích byl rozšířen počet formulářů
  "Pracovní smluva" a "Změna pracovní smlouvy" na 4. Dosud bylo
  možno používat pouze jediný takovýto formulář. Nově lze tedy
  používat několik rozdílných pracovních smluv a změn pra-
  covních smluv, které si uživatel může upravit podle svých
  potřeb.  Byly upraveny vzory pro alternativní  formuláře
  "Pracovní smlouva" a "Zápočtový list" podle změn v zákoníku
  práce platných od 1.1.2001. Pokud dosud nemáte nainstalovány
  vzorové alternativní formuláře,  můžete  si je  kdykoliv
  objednat.
  Pokud používáte vlastní uživatelské nebo alternativní formulá-
  ře, je třeba provést ruční úpravu těchto formulářů podle kon-
  krétních poměrů ve vaší firmě (kolektivní smlouva, vnitro-
  podnikové předpisy).
  Nově lze do nároku na dovolenou v roce nástupu započítat celý
  měsíc nástupu zaměstnance do firmy, pokud zaměstnanec nastoupí
  v první polovině měsíce. Tuto možnost je třeba nastavit nově
  přidaným druhým parametrem "Nárok na dovolenou" v nastavení
  základních parametrů. Při použití tohoto zápočtu se zobrazí
  varovné hlášení (zaměstnanec by měl nastoupit bezprostředně
  po ukončení předchozího zaměstnání). Tato volba se dá používat
  už nyní, protože nesouvisí s novelizovaným zákoníkem práce.

  Verze 11.05 z listopadu 2000 má do opakovaného tisku přidánu
  možnost otevření libovolného textového souboru. Ten pak lze
  prohlížet, editovat, tisknout nebo uložit do jiného souboru
  (včetně možnosti překódování češtiny).
  Nově byl upraven instalační program, aby nedocházelo k chybám
  při změně jmen nesprávně pojmenovaných souborů s uživatelskými
  formuláři. K uvedeným chybám mohlo dojít při instalaci nové
  verze za předpokladu, že uživatel obnovil formuláře z příliš
  staré verze programu.

  Verze 11.10 z prosince 2000 má v příplatkovém modulu sledování
  nepřítomností dolpněnu třetí variantu karty s docházkou, kde
  se do karty dopisuje aktuální stav nevyčerpané dovolené, datum
  nástupu a výstupu a každá karta se tiskne na samostatnou
  stránku.

  Verze 11.15 z prosince 2000 má přepracováno zadávání dalších
  údajů. Při zadávání druhého a dalších záznamů do pomocných da-
  tabází se zobrazuje vždy posledně zadaný záznam. Tato změna se
  projeví při zadávání dětí, dalšího vzdělání, praxe a dalších
  údajů v kartotéce i ve většině příplatkových modulů.