Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 1999.

  Verze 9.65 z ledna 1999 umožňuje rozšířit program o nový pří-
  platkový modul "Uchazeči o zaměstnání". Umožňuje sledovat ucha-
  zeče o zaměstnání a vybírat z nich adepty na uvolněná místa.
  Při použití tohoto modulu lze při nástupu převzít data uchazeče
  z uvedeného modulu a pouze doplnit o další údaje. Modul uchaze-
  čů obsahuje dvě obrazovky dat o každém uchazeči a potřebné
  kontrolní číselníky. Využívá také řadu standardních číselníků.

  Verze 9.70 z ledna 1999 umožňuje použití nových kódů pro stu-
  peň a obor vzdělání. Při instalaci této a všech následujících
  verzí je nabízen automatický převod stupňů vzdělání na nové kó-
  dy podle mezinárodní normy ISCED 1997. Tento krok provede pře-
  kódování v hlavní databázi i v databázi dalšího vzdělání a také
  v archivu (pokud byl již vytvořen). Překódování lze spustit
  pouze jedenkrát. Současně dojde ke změně číselníku dosaženého
  stupně vzdělání (bude naplněn novými kódy a původní kódy budou
  zrušeny). Převod pracuje s písmenkovými i číselnými původními
  kódy a převede je na kódy 1, 2, 3A, 3C, 5A, 5B a 6. Nová stup-
  nice používá méně stupňů a proto se po přechodu na nové kódy
  nedá provést automatický zpětný převod na původní desetistup-
  ňový kód.
  Při zadávání čísel oborů vzdělání lze nyní používat také písme-
  na. Staré kódy oborů vzdělání obsahovaly pouze čísla, nové kódy
  však mají jako poslední znak písmeno (jejich přehled je uveden
  v základním popisu programu). Po případném přepsání číselníku
  můžete provést změnu kódování oborů v hlavní databázi pomocí
  hromadné změny položky, v ostatních databázích lze pak provést
  změnu pouze ručně.
  Nově je pokusně zaváděn rozpracovaný modul "Pracovní místa".
  Obsahuje speciální číselník s údaji o pracovním místě. Tyto
  údaje lze přebírat do modulu uchazečů a do hlavní databáze.
  Dalším číselníkem v tomto modulu je číselník schopností a poža-
  davků na pracovní místo. Modul později umožní zadávat a vytvá-
  řet popisy pracovních míst, sledovat organizační začlenění pra-
  covního místa, obsazení pracovních míst, vyhodnocovat splnění
  požadavků v rámci firmy atd.
  Modul "Uchazeči o zaměstnání" byl doplněn o několik nových po-
  ložek, došlo ke změně přístupových práv k tomuto modulu a byl
  vypracován popis tohoto modulu. Do popisu položek byl přidán
  popis struktury databáze uchazečů. Do prohlížení uchazečů byla
  doplněna možnost tisku uživatelských formulářů a do tisku ses-
  tav byla doplněna varianta výběru podle filtru. Modul uchazečů
  se automaticky nastaví do režimu spolupráce s modulem Pracovní
  místa (pokud je modul Pracovní místa použit).
  Do programu byla zařazena druhá varianta práce s číselníky,
  která je určena pro práci s číselníky, které používají dlouhé
  popisné položky. Tato varianta číselníku je použita například
  u číselníku zdravotních pojišťoven.

  Verze 9.75 z února 1999 má do modulu pracovních míst přidán čí-
  selník profesí a katalogových čísel. Dále byl popis pracovního
  místa rozšířen o popis činnosti, znalost postupů, norem a řadu
  dalších údajů určených především pro formulář "Popis pracovního
  místa". Některé údaje se přebírají z nově upraveného číselníku
  typu vzdělávání, který je součástí modulu vzdělávání. Byla při-
  dána nová sestava - tisk základních údajů o pracovním místě
  (celkově, po provozech a pro zadaný provoz). Při výběru základ-
  ních i dalších údajů je nově umožněno vyhledávat pracovní místo
  podle zadaného kódu.
  Byl vytvořen formulář "Popis pracovního místa", který je možno
  tisknout z prohlížení dalších údajů pracovního místa. Dále byla
  doplněna nová nabídka tisk Popisu pracovního místa pro konkrét-
  ní zaměstnance. Ten lze tisknout buď pro vybraného zaměstnance
  nebo hromadně po provozech. Při tisku pro vybraného zaměstnance
  lze opravit praxi, při hromadném tisku se používá praxe vypočí-
  taná programem automaticky.
  Byl zaveden nový modul sledování vzdělávání zaměstnanců, nazva-
  ný "Vzdělávání zaměstnanců". Vznikl přepracováním modulu škole-
  ní a vzdělávání. Nový modul má rozšířené položky pro kódy
  a názvy vzdělávání v číselnících i všech datových souborech. Je
  určen pro spolupráci s modulem "Pracovní místa", který využívá
  číselníky a data z tohoto modulu.
  Do hromadné změny položky byla přidána varianta umožňující mě-
  nit libovolnou položku v libovolné databázi. Tato změna je blo-
  kována speciálním heslem, protože není určena běžným uživate-
  lům.

  Verze 9.80 z března 1999 má nově zpracovanou kontrolu existen-
  ce datových souborů všech příplatkových modulů. Ta se provádí
  automaticky vždy při instalaci nové verze programu. Testují se
  pouze databáze instalovaných příplatkových modulů.
  V databázích vedlejší pracovní činnosti a sledování pracovních
  úrazů byl změněn způsob řazení, testování a automatické genera-
  ce pořadových čísel. Obě databáze používají pořadová čísla ve
  tvaru XXXX/RR, kde XXXX je pořadové číslo a RR je rok. Pořadová
  čísla budou v roce 2000 používat kód roku 00, který se chybně
  považoval za rok 1900. Provedená úprava odstraňuje případné
  problémy s pořadovými čísly.
  U sledování praxe zaměstnanců byl změněn algoritmus výpočtu
  délky praxe. Nyní je rychlejší a spolehlivější.
  Modul "Vzdělávání zaměstnanců" byl doplněn o možnost převzetí
  údajů z dřívějšího modulu "Vzdělávání a školení". To umožňuje
  případný přechod na tento nový modul.
  Další změny v modulu vzdělávání zaměstnanců: zcela byla přepra-
  cována databáze vzdělávacích akcí. Obsahuje řadu nových polo-
  žek, některé původní byly upraveny. Novou nabídkou je možnost
  převzít data z dříve provedené vzdělávací akce při zadávání no-
  vé akce. Při změně kódu akce se nyní může provést překódování
  i v databázi školení zaměstnanců. Také údaje o akcích u jedno-
  tlivých zaměstnanců byly přepracovány. V návaznosti na uvedené
  změny byly zcela přepracovány také všechny sestavy a formuláře
  v modulu vzdělávání zaměstnanců. Současně byl změněn a zrychlen
  algoritmus pro přebírání dat do sestav a formulářů. Bylo do-
  plněno hromadné zadávání dat (zadávání vstupních školení, zadá-
  vání vzdělávací akce zaměstnancům vybraného provozu a ukončení
  vybrané akce zadáváním příznaku konce účastníkům vybrané akce
  s výpočtem ceny pro účastníky akce).
  Do modulu pracovní místa bylo doplněno hromadné zadání vybrané-
  ho požadavku všem místům a možnost práce s číselníkem požadavků
  (je shodný s číselníkem vzdělávacích akcí, který byl dosud pří-
  stupný pouze z modulu vzdělávací akce). Při pakování se nově
  ruší prázdné záznamy v databázi požadavků pro pracovní místo.

  Verze 9.85 z dubna 1999 má opět řadu změn v rozpracovaných mo-
  dulech. Do modulu pracovních míst bylo doplněno hromadné rušení
  požadavků a kontrola požadavků na číselník požadavků s automa-
  tickým rušením všech požadavků neuvedených v číselníku. Obě
  akce může v síťové verzi spouštět pouze hlavní uživatel.
  V modulu vzdělávání zaměstnanců byla databáze akcí doplněna řa-
  dou nových položek týkajících se faktur za akce. Dále byl pře-
  pracován číselník vzdělávacích agentur, kam bylo přidáno 15 no-
  vých položek s podrobnými údaji o vzdělávací agentuře (adresa,
  telefony, e-mail, IČO, DIČO, účet a řada dalších) a byla přidá-
  na databáze dalších aktivit agentury (nabídka dalších akcí).
  Do popisu struktury databází byl doplněn popis nových databází.
  V obou uvedených modulech byla doplněna řada nových sestav
  a u vybraných sestav a formulářů byla doplněna možnost opravy
  před tiskem.
  Do standardních sestav typu P (pracovní výročí), R (životní vý-
  ročí) a T (nárok na starobní důchod) byly doplněny varianty
  s údaji o nástupu do závodu. Dosud obsahovaly tyto standardní
  sestavy pouze nástup do podniku.
  Došlo ke změně kódu typu pracovního poměru. Původní kód P,
  který označoval odbornou praxi je nyní použit pro převod podle
  § 250 ZP. Pro odbornou praxi (pokud je tento typ vůbec použit)
  je třeba nyní použít nový kód O. Při instalaci nové verze se
  se automaticky provedou změny v číselníku druhů pracovního po-
  měru.

  Verze 9.90 z května 1999 má doplněn modul vzdělávání o pomocné
  databáze uskutečněných a nabízených akcí u vzdělávacích agen-
  tur. K jednotlivým akcím pak byla doplněna databáze faktur
  a plateb (jedna akce může mít více plateb). Byly přidány sesta-
  vy s platbami a uskutečněnými i nabízenými akcemi. Byly vytvo-
  řeny formuláře "Plán osobního rozvoje" a "Splněné a nesplněné
  požadavky" (požadavky z pracovních míst) a došlo k úpravě dal-
  ších formulářů. Hromadné zadávání dat bylo doplněno několika
  dalšími metodami. Do modulu pracovní místa byla přidána nová
  sestava se sumarizací požadavků v jednotlivých provozech. Oba
  uvedené moduly mají přepracována přístupová práva pro síťovou
  verzi a řadu dalších drobnějších vylepšení.

  Verze 9.95 z června 1999 má do instalační procedury přidánu
  možnost automatického převodu oborů vzdělání na nové kódování
  KKOV, které používá pro rozlišení druhu školy písmena.
  Pokud je použit modul Pracovní místa, aktivuje se ukládání his-
  torie změn pracovního místa. Pracuje automaticky při nástupu,
  výstupu, změně provozu a funkce, odchodu do mimoevidence a ná-
  vratu z ní. Pokud se mění jen pracovní místo a ostatní údaje
  jsou beze změn, použije se nová nabídka: Kartotéka -> Změna ->
  Změna pracovního místa.
  Do modulu vzdělávání zaměstnanců bylo doplněno automatické vy-
  tvoření nového kódu (pořadového čísla) vzdělávací akce. Pokud
  se používá kód ve tvaru RRRR/CCCC, je po stisku F2 vygenerováno
  následující pořadové číslo.

  Verze 10.00 z června 1999 je finální verzí, od které jsou nabí-
  zeny moduly Vzdělávání zaměstnanců a Pracovní místa dalším uži-
  vatelům.
  Byly upraveny a doplněny popisy programu. Zcela nové jsou pod-
  robné návody na obsluhu modulů Vzdělávání zaměstnanců a Pracov-
  ní místa.
  Do modulu Pracovní místa byla doplněna nová sestava Podřízení
  zaměstnanci a došlo ke změně pořadí činností v hlavní nabídce
  tohoto modulu.
  Do modulů Vzdělávání zaměstnanců a Pracovní místa byl přidán
  nový číselník skupin druhu vzdělávání. Ten umožňuje univerzál-
  nější použití těchto modulů (dosud bylo možno používat pouze
  devět standardních skupin, od této verze není počet skupin již
  nijak omezen).
  Program byl v některých místech přeprogramován podle poznatků
  získaných na konferenci DevCon FoxPro 1999 (odstranění několika
  možných problémových nebo nejednoznačných akcí systému FoxPro).

  Ve verzi 10.05 z července 1999 byla zrušena možnost přímého
  volání některých číselníků z kontextové nápovědy klávesou Home.
  Nově lze vyvolat číselník přímo z nápovědy klávesou F2. Ta volá
  samozřejmě číselník také při vyplňování položky i bez vyvolání
  nápovědy tak, jako dosud. Navíc lze nyní přímo z nápovědy vyvo-
  lávat obě v programu zabudované kalkulačky (číselnou a také da-
  tumovou, standardními klávesami F3 a F4). Přímé vyvolání uspoří
  stisk klávesy Escape pro ukončení nápovědy.
  Při editaci dopisů a formulářů (jak při jejich vytváření, tak
  při editaci před tiskem) se nyní volá podprogram pro náhradu
  znaku "Tab" (tabelátor) mezerami. Tabelátor má totiž jiné
  odsazení při editaci a jiné při prohlížení a tisku. Jeho náhra-
  da mezerami odstraňuje problémy s používáním klávesy "Tab" při
  editaci textů. Dosud způsobovalo používání tabelátorů potíže
  při tisku, hlavně u formulářů s rámečky.
  Do sestav s pracovními výročími byly doplněny nové sestavy se
  všemi výročími v zadaném období. Obsahují všechny zaměstnance,
  kteří nastoupili do podniku v zadaném období nezávisle na roku
  nástupu a počítají pracovní výročí.
  Byla doplněna hromadná změna obsahu položky. Při hromadné změně
  provozu a útvaru se mění tyto údaje i v případně instalovaném
  modulu Pracovní místa.
  Nyní lze vytisknout chybovou zprávu i pod systémy Windows, kde
  nelze použít pro přímý tisk obrazovky klávesu PrintScreen. Tisk
  chybové zprávy se provádí stiskem klávesy "T".
  V síťové verzi došlo k přepracování několika přístupových práv.
  Byl doplněn uživatel s právy 81 a u většiny práv je možno nově
  do sestav zařadit všechny zaměstnance nebo jen zaměstnance po-
  volených provozů (středisek). Dosud bylo možno tisknout vždy
  jen povolené provozy. U uživatelů, kteří mají tisky omezeny na
  povolené provozy lze nyní nově tisknout v jedné sestavě všechny
  povolené provozy (sestavy po provozech). Dosud bylo možné
  tisknout v každé sestavě pouze jeden vybraný provoz.
  Do modulu Pracovní místa byly přidány sestavy s rizikovými pra-
  covišti a s místy vhodnými pro zaměstnance se změněnou pracovní
  schopností včetně obsazení těchto míst konkrétními zaměstnanci.
  Dále byly přidány sestavy všech pracovních míst se zaměstnanci
  k libovolnému dni (obsazení jednotlivých míst zaměstnanci).
  Sestavy s počty zaměstnanců byly přeprogramovány a také je lze
  zpracovávat k libovolnému dni (dosud jen k aktuálnímu datu).
  V tomto modulu byly přeprogramovány také ostatní sestavy, aby
  bylo možno tisknout všechny povolené provozy v jediné sestavě.
  Při editaci popisu činnosti pro pracovní místo se nyní automa-
  ticky nahrazují tabelátory mezerami. Dosud při odsazování textu
  pomocí tabelátorů docházelo k porušení rámečku při tisku popisu
  pracovního místa.
  Do modulu Uchazeči o zaměstnání byly doplněny nové sestavy:
  přehledy podle doporučených funkcí a profesí a pro zadanou
  funkci a profesi.

  Verze 10.10 ze srpna 1999 má do modulu vzdělávání zaměstnanců
  doplněno hromadné zadávání periodických akcí a při přeindexo-
  vání (seřazení a úprava dat) se automaticky vyřazují duplicitní
  záznamy ve vzdělávacích akcích u jednotlivých zaměstnanců.
  Formuláře Plán osobního rozvoje a Popis pracovního místa mají
  doplněno číslování stránek a na každou stránku se vypisují
  identifikační údaje (jméno zaměstnance, číslo místa apod.)

  Verze 10.15 ze srpna 1999 má nové varianty zálohování a obnovy
  dat: nyní je možno zálohovat data úsporněji komprimovaně pomocí
  libovolného externího pakovacího programu. Při zálohování se
  spouští dávkový soubor DATA_PAK.BAT, který pakuje data v dočas-
  ném adresáři PAK a nahraje je na disketu. Při obnově se spustí
  soubor DATA_UNP.BAT, který data rozbalí do dočasného adresáře
  PAK. K programu jsou přidány oba uvedené dávkové soubory (jsou
  určeny jako ukázkové). Je možno použít libovolný archivní pako-
  vací program, který lze ovládat pomocí parametrů zadaných
  z příkazové řádky. Pakováním se sníží potřebný počet disket pro
  zálohování dat (např. za 6 na 1) a zálohování i obnova datových
  souborů se urychlí. Pro kompatibilitu s předchozími verzemi
  zůstalo zachováno také původní zálohování dat.
  Do modulu Vzdělávací akce byl doplněn formulář "Přeškolení při
  změně pracovního místa", do kterého se vypisují požadavky na
  nové vzdělávací akce, kterými zaměstnanec dosud neprošel. Ses-
  tavy se vzdělávacími akcemi a počty zaměstnanců je možno nyní
  tisknout také jen pro vybranou akci (dosud jen pro zadané obdo-
  bí nebo bylo třeba zadat akci pomocí filtru).

  Verze 10.20 ze září 1999 má upravené zadávání vybraného uživa-
  telského formuláře pro příplatkové moduly. Zatímco formulářů je
  možno vytvořit až 250, bylo možno vybrat pouze jeden z prvních
  padesáti. Nyní je výběr rozšířen na všech 250 formulářů.
  Nově je možno také měnit pořadí uživatelských formulářů. Po
  výběru libovolného formuláře jej lze přeřadit na novou pozici
  a ostatní se automaticky posunou. Pomocí této nové volby lze
  uživatelské formuláře logicky seřadit.
  V modulu vzdělávání zaměstnanců došlo k úpravě většiny sestav.
  Nyní se již nevypisují opakovaně jména zaměstnanců a jejich 
  funkce. Pokud jsou shodné, jsou nahrazeny znakem pro opakování.
  Byly vytvořeny nové sestavy s plány vzdělávacích akcí (pro celý
  rok a po čtvtletích, celkově, po provozech a také pro vybraný
  provoz). Byl vytvořen nový formulář "Hodnocení zaměstnance a 
  účinnosti výcviku". Tento formulář má dvě automaticky vybírané
  varianty (pro THP a ostatní zaměstnance) a lze jej vytisknout
  samostaně nebo společně s formulářem "Plán osobního rozvoje",
  který byl také upraven.
  Do modulu pracovních míst byly doplněny sestavy se Systemizací
  pracovních míst. Hromadné zadávání a rušení požadavků na pra-
  covní místa bylo doplněno možností provést změnu pouze pro
  vybraný provoz.

  Verze 10.25 ze září 1999 má nový parametr v nastavení tiskárny.
  Jde o nastavení maximální šířky tiskového řádku (pravý okraj).
  Pomocí tohoto parametru je možno zabezpečit správný tisk širo-
  kých sestav i při vyšších hodnotách levého okraje tiskového
  výstupu bez nutnosti ruční změny levého okraje (ten se při
  tisku automaticky dočasně zmenší).
  Do modulu pracovních míst byla doplněna do sestav se systemi-
  zací sestava se stavem zaměstnanců k zadanému dni (součty
  plánovaných a skutečných stavů po provozech).
  Dále byly přidány nové sestavy se změnami pracovních míst v za-
  daném období. Jsou dostupné z modulu pracovních míst nebo také
  ze standardních sestav (jen s modulem Pracovní místa).

  Verze 10.30 z října 1999 má u všech standardních sestav typu
  "A" (sestavy s bydlištěm a rodnými čísly) rozšířenou nabídku
  tisku o možnost tisku k zadanému dni. Dosud byla tato možnost
  přístupná pouze pro první dvě sestavy.
  Do hlavní databáze (Personal) byla doplněna pomocná položka
  Zmena_zpoj, do které se automaticky ukládá den změny zdravotní
  pojišťovny. Při nástupu nebo výstupu z firmy je obsah položky
  vyprázdněn. Položku lze použít pro export dat do jiného systé-
  mu.
  Při zadávání pracovních míst zaměstnancům (při použití modulu
  Pracovní místa) se při chybně zadaných údajích vypisuje chyb-
  ný provoz a útvar. Dosud se vypisovalo pouze chybové hlášení
  bez konkrétních údajů.

  Verze 10.35 z listopadu 1999 má do modulu nepřítomností do-
  plněny nové sestavy - karty docházky a nepřítomností s přehle-
  dem docházky po jednotlivých dnech ve formě tabulky. Došlo
  také k úpravě algoritmů vytváření některých dalších sestav to-
  hoto modulu.
  Při tvorbě diskety pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se nyní
  používá nový formát pro den změny (doplnění století). Touto
  úpravou se prodloužil záznam ze 71 na 73 znaků. Úprava vychází
  z požadavků VZP.

  Verze 10.40 z prosince 1999 má drobné úpravy v nabídce "Opako-
  vaný tisk a uložení do souboru". Při uložení souboru, pokud
  není zadána cesta, ale pouze jméno souboru, bude soubor uložen
  do pracovního adresáře UZ5P000x. Bude-li mít nový soubor pří-
  ponu TXT, lze jej nadále upravovat nebo tisknout pomocí této
  nabídky (podrobněji viz základní popis programu). V síťové
  verzi se proto nově neruší soubory v pracovním adresáři uživa-
  telů s právy 70 a vyššími (dosud se nerušily soubory uživatelů
  s právy až od 80 výše).
  Do zabudovaného editoru souborů byla vložena možnost volání
  sestavovače výrazů (po stisku klávesy F5). Tato možnost usnad-
  ňuje tvorbu uživatelských a alternativních formulářů.
  V nabídce Specifické činnosti došlo ke sloučení exportu a im-
  portu dat pro centrální evidenci pod jednu nabídku s dalším
  výběrem potřebné činnosti. Nově byla doplněna nabídka "Export
  dat do souboru". Uživatel si může definovat položky, které je
  možno exportovat. Výstupní soubor může být textový s pevnou
  délkou věty nebo s položkami oddělenými čárkami, může to být
  databázový soubor nebo tabulka (sešit) pro MS Excel. Kódování
  češtiny lze vybrat ze tří možností: Latin 2 pro DOS nebo Latin
  pro Windows nebo starší kód bratří Kamenických.
  Do modulu vzdělávání zaměstnanců byla přidána varianta plánu
  vzdělávacích akcí bez PP, PK a PS (skupina akcí 03).
  Do popisu struktury byl doplněn popis struktury číselníků
  s popisem pracovních míst a do přehledu databází byly doplněny
  databáze příplatkovách modulů.
  Do základního popisu a do informační obrazovky programu bylo
  doplněno nové telefonní číslo mobilu manželky autora programu.
  V informační obrazovce (info o PC) byly upraveny výpisy kapa-
  city pro velké disky (více než 2 GB).