Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 1998.

  Verze 8.75 z ledna 1998 umožňuje ovlivňovat výpis historie
  změny střediska a funkce do osobní karty. Druh výpisu se na-
  stavuje novým parametrem v Nastavení základních parametrů pro-
  pramu, první část. Lze nastavit výpis všech změn, změn pouze
  od posledního nástupu nebo jen poslední zařazení.
  Při opakovaném nástupu se nyní může počítat nový nárok na do-
  volenou v roce nástupu (při vyplnění odpracované doby na dovo-
  lenou). Dosud se počítal pouze při prvním nástupu do firmy.
  V sestavách s nároky na dovolenou (sestavy G) bylo při použití
  příplatkového modulu nepřítomností možno tisknout jen skutečné
  nároky na dovolenou, což vyžadovalo zadávání dovolených v uve-
  deném modulu. Od této verze jsou sestavy doplněny o výpočet
  předpokládaného nároku na dovolenou, tak jako by nebyl použit
  modul sledování nepřítomností v zaměstnání.

  Verze 8.80 z února 1998 vypisuje při nastaveném zadávání rod-
  ných čísel pro rodinné příslušníky tato čísla na první stranu
  karty zaměstnance (dosud se vypisovalo vždy pouze datum naro-
  zení). Na druhou stranu karty se nově vypisuje nárok na dovo-
  lenou v roce nástupu. Na horní okraj druhé strany karty se ny-
  ní vypisuje jméno zaměstnance, pro lepší orientaci v kartách
  tištěných na vzdálené síťové tiskárně.
  Další změny jsou v modulu sledování vzdělávání. Došlo k zařa-
  zení dalších sestav s funkcemi zaměstnanců (celkově i po pro-
  vozech). Výběr do sestav byl rozšířen o možnost zadání prvního
  znaku typu školení. Tento první znak může být použit jako pří-
  znak speciálního záznamu (například se nejedná o záznam škole-
  ní, ale o záznam přidělení popisu místa nebo funkce, pak je
  nutno použít jako první znak typu školení speciální příznaky
  podle nápovědy u typu školení, například hvězdičku nebo plus).

  Verze 8.85 z března 1998 má přepracovány sestavy pod písmenem
  "W" s převody zaměstnanců (změna provozu/střediska). Lze tisk-
  nout standardní převody i rozbory podle dne převodu, starého
  nebo nového zařazení zaměstnance. Nově byly přidány sestavy se
  změnami funkcí v zadaném období, které lze tisknout také podle
  dne změny nebo podle provozů.
  Další změnou je přidání položky pro sledování délky zkušební
  doby a zahrnutí zadané zkušební doby do alternativního formu-
  láře "Pracovní smlouva".
  Ve všech vzorových alternativních formulářích (dodávaných na
  přání a za příplatek) se nově vypisuje přijmení zaměstnance
  velkými písmeny.
  V modulu "Sledování absencí" je na obrazovce pro prohlížení
  a zadávání údajů možno zobrazit místo bydliště nově také datum
  nástupu a výstupu. Výběr zobrazovaných údajů se vybírá třetím
  nově přidaným znakem příslušného parametru v Nastavení základ-
  ních parametrů 2. část.
  V modulu vzdělávání a školení byl upraven typ písma v hlavičce
  tiskového výstupu "Kvalifikační list zaměstnance". Do nastave-
  ní parametrů byla přidána možnost vyvolání nebo potlačení
  nabídky tisku speciálních záznamů v sestavách modulu vzdělává-
  ní, tato volba je v Nastavení základních parametrů 2.část,
  první znak v nastavení pro tento modul má doplněny nové kódy
  E a F.

  Verze 8.90 z března 1998 má do opakovaného tisku přidáno ulo-
  žení tiskového výstupu do zadaného souboru na disk. Tato nová
  volba umožňuje libovolný tiskový výstup přehrát na pevný disk
  nebo na disketu do souboru se zadaným jménem. Výstupní soubor
  může být v jedné z kódových stránek: 852 (Latin 2), 895 (kód
  Kamenických), 1250 (Windows CZ) nebo 437 (bez diakritiky).

  Verze 8.95 z března 1998 má změny v pomocné databázi mzdového
  zařazení. Nově tato databáze umožňuje sledovat odděleně dvě
  složky mzdy (nezávisle na sobě, například základní mzda a pří-
  platek). Rozlišení se provádí v údaji číslo funkce v databázi
  mzdového zařazení (viz nápověda této položky). Do sestav lze
  vybrat oddělený nebo společný výpis těchto složek. Uvedená
  úprava pracuje pouze při nastavení parametru pro sledování
  mzdového zařazení na "C" nebo "D".

  U verze 9.00 z dubna 1998 došlo k značnému přepracování kódu
  programu, aby byla umožněna instalace systému v kódu Latin 2.
  Kód Latin 2 (v DOSu kódová stránka 852) je nyní považován za
  standardní kód programu. Výhodou je snadnější instalace a pro-
  voz pod českou verzí operačních systémů Windows 95 a NT.
  Program s tímto kódem nadále nevyžaduje instalaci dodatečných
  rezidentních ovladačů pro práci s češtinou, ale používá systé-
  mové ovladače DISPLAY.SYS a KEYB CZ. Pokud je program v kódu
  Latin 2, může být pod Windows spouštěn v okně. Na přání uživa-
  tele lze však ponechat původní kódování Kamenických, systém
  pak vyžaduje instalaci ovladače pro tento kód a musí být pod
  Windows spouštěn jako celoobrazovková aplikace. Při instalaci
  nové verze programu se provádí automatické překódování všech
  datových a pomocných souborů do potřebného kódu. Kromě vlast-
  ního programu prošly úpravou také všechny sestavy. Vzory všech
  standardních sestav (celkem 206 sestav) byly převedeny do no-
  vého formátu a došlo k úpravě hlaviček většiny sestav (zrušení
  přebytečných volných řádků). Všechny standardní sestavy jsou
  nyní upraveny pro obojí kódování. Provedenými úpravami progra-
  mu a vzorů sestav se zvětšila oblast na disku zabraná systémem
  Personalistika (bez datových souborů zabírá nyní tento systém
  přibližně 7 až 7,5 MB).
  Při instalaci nových verzí (počínaje touto) si můžete objednat
  původní kódování Kamenických, jinak bude program instalován ve
  standardním kódu Latin 2. Kdykoli lze provést nejen převod
  programu z původního kódu Kamenických do nového kódu Latin 2,
  ale je možno provést také opačný převod, tedy z kódu Latin 2
  do kódu Kamenických. Převod se dá provést pouze při přechodu
  na novější verzi, protože program musí být zkompilován v poža-
  dovaném kódu.
  Z programu byl vypuštěn grafický šetřič obrazovky (bublinky)
  a byla zrušena možnost volání externího šetřiče.

  Verze 9.05 z dubna 1998 má upravenou evidenční kartu zaměst-
  nance. Do karty byly na první stránku pod výpis dětí doplněny
  dvě nové kolonky (nové rámečky). Do jednoho z nich se může
  vypisovat útvar a do druhého datum výstupu. Výpis těchto údajů
  je třeba povolit v nastavení parametrů, kam byl přidán para-
  metr pro povolení výpisu uvedených údajů. V rámečcích je také
  volné místo pro případné další vypisované údaje.

  Verze 9.10 z dubna 1998 má prodloužené údaje pro místo trvalé-
  ho i přechodného bydliště a pro okres narození. Současně došlo
  k úpravě karty a dalších formulářů a více než 20 sestav, aby
  se bydliště vypisovalo správně. Je-li bydliště příliš dlouhé,
  může se v některých sestavách vypsat poslední část adresy do
  následujícího řádku - v předchozích verzích mohla být adresa
  zkrácena, takže někdy docházelo k výpisu neúplné adresy.
  Došlo k úpravě vzorů většiny sestav, čímž se poněkud zmenšilo
  místo obsazené na disku souborem se vzory sestav. Proti verzi
  9.00 došlo k úspoře téměř 500 kB.
  Byla zvýšena bezpečnost vytváření archivu. Pokud nelze archiv
  vytvořit, nemělo by dojít ke ztrátě dat zaměstnanců se zadaným
  starým výstupem. K této chybě mohlo dojít v jednouživatelské
  verzi při vytváření nového archivu.
  Do programu byla doplněna možnost tisku pracovní smlouvy pomo-
  cí programu MS Word pro Windows. Pro přebírání dat je nutno
  použít hromadnou korespondeci programu WinWord. Po nastavení
  parametru pro alternativní formuláře na "W" se místo tisku
  pracovní smlouvy vytvoří textový soubor TISKWIN.TXT s potřeb-
  nými údaji v kódování Windows 1250.

  Verze 9.15 z května 1998 má do zpracování sestavy fyzických
  stavů doplněny stručné popisy případných chyb v poznámkách
  (dosud hlásil program pouze kódy chyb).
  Další změnou této verze je zabudování testu formální správ-
  nosti historie pracovního zařazení v poznámkách. Pokud jsou
  tyto údaje ručně nevhodně opraveny, program tiskne v některých
  sestavách (přehledy mimoevidence, nástupy, výstupy, převody,
  stavy zaměstnanců) chybné údaje. Při ruční opravě poznámky je
  testována správnost prováděné opravy. Do Speciálních činností
  je doplněn test procházející všechny poznámky.
  Při návratu z mimoevidence, pokud dochází ke změně funkce je
  nabízen tisk změny pracovní smlouvy a dalších formulářů (po-
  dobně jako při převodu - změně střediska).

  Verze 9.20 z června 1998 má upravené sestavy typu V (výstupy).
  Je do nich doplněn důvod výstupu "převod k jinému zaměstnava-
  teli". Tento důvod je třeba doplnit do číselníku důvodů výstu-
  pů pod zkratkou "přev." a případně také do číselníků paragrafů
  výstupu např. jako paragraf "250". Dosud se takovýto výstup
  vypisoval jako běžný výstup.
  V importu dat (sehrávání z pobočných závodů) byla odstraněna
  chyba, která mohla vzniknout při duplicitě osobních čísel. Při
  jejím výskytu nedošlo k zápisu automatické změny osobního
  čísla do poznámek.
  Do pomocné databáze vedlejších činností je nyní možno zadávat
  také činnosti na dobu neurčitou (nevyplní se datum ukončení
  činnosti). Dosud muselo být vždy zadáno datum konce vedlejší
  činnosti.
  Od této verze si může uživatel zadat délku doby, ve které je
  možno zadat datum změny dopředu. Jde o změnu funkce, nástup do
  firmy a výstup. V novém parametru (základní parametry 2.část)
  si můžete nastavit kontrolu doby na 1 až 12 měsíců. Doporučená
  hodnota jsou 3 měsíce, takto byl nastaven program doposud,
  pouze někteří uživatelé používají delší dobu.
  V síťové verzi může nyní hlavní uživatel měnit ostatním uživa-
  telům parametry pro tisk (např. číslo do hlášení pro zdravotní
  pojišťovnu nebo adresu firmy). Tato volba umožňuje provoz je-
  diné síťové verze pro několik závodů společně.
  Byl upraven výběr zaměstnanců do sestav typu "A" - Seznam za-
  mětnanců s adresami včetně odešlých k zadanému dni. Dosud byli
  do sestav chybně zařazeni i zaměstnanci s nástupem do firmy po
  zadaném dni, nyní již v těchto sestavách nejsou.

  Verze 9.25 z července 1998 má opravený podélný grafický tisk
  evidenční karty zaměstnance na jehličkové tiskárně pro verzi
  programu v kódování Latin 2. Při použití tohoto kódu byly
  některé české znaky tištěny chybně.
  Byly opraveny sestavy se mzdovým zařazením typu "E" a "F"
  (platy ve školách, úřadech apod.). Do těchto sestav se někdy
  vypisovala prázdná desetinná místa a částky se pak nevešly do
  předepsaných sloupců.

  U verze 9.30 z července 1998 byla změněna filosofie zadávání
  počátku mimoevidenčního stavu. Dosud se jako počátek mimoevi-
  dence zadával poslední den, kdy zaměstnanec pracoval. Nyní se
  zadává jako první den mimoevidence den nástupu do mimoeviden-
  čního stavu. V souvislosti s tím došlo k přepracování sestav
  s výstupy a byly změněny téměř všechny sestavy typu X (stavy
  zaměstnanců). Také došlo ke změně záznamu dne v poznámce se
  zdravotním pojištěním. Po konzultaci s VZP došlo k posunu hlá-
  šení některých počátků a ukončení mimoevidenčního stavu o den
  zpět nebo vpřed podle požadavku všeobecné zdravotní pojišťov-
  ny.

  Ve verzi 9.35 ze srpna 1998 byly zavedeny následující změny:
  Do programu byla zabudována automatická oprava databází zniče-
  ných při výpadku počítačové sítě. V některých případech vý-
  padku FoxPro způsobí změny v hlavičce databáze, tu pak nelze
  otevřít a ohlásí se systémová chyba číslo 15. Nově se při výs-
  kytu této chyby automaticky opraví příslušná databáze. Dojde
  sice ke ztrátě dat zadávaných při výpadku sítě, ale soubory
  jsou zpřístupněny. Pokud dříve došlo k této chybě, byla zne-
  možněna práce s programem a byl nutný zásah programátora. Při
  neodborné opravě chyby číslo 15 mohlo dojít ke ztrátě dat
  v některých položkách. Do instalační procedury bylo proto při-
  dáno hlášení o typu případné chyby ve struktuře databází (ta
  může vzniknout při neodborném zásahu) a upozornění na nutnost
  ruční obnovy dat při vzniku této chyby.
  Nově je vyřešeno zadávání filtrů pro tisk sestav. U uživatelem
  vytvořených i standardních sestav je nyní možno nejen zadat
  filtr tak jako dosud, ale je možno použít také libovolný dříve
  použitý filtr z jiné sestavy. U standardních sestav si program
  pamatoval jen jediný poslední filtr, nyní jich lze použít až
  101 (50 pro standardní sestavy, 50 ze sestav uživatelských
  a ještě filtr "zaměstnanci ve stavu"). Do nabídky "Tvorba ses-
  tav a formulářů" bylo přidáno prohlížení a případná úprava
  těchto filtrů. Nabídka filtrů je přidána také do příplatkových
  modulů, zde zadané filtry se však neukládají pro pozdější vy-
  užití, potřebný filtr však lze zadat jako opravu jiného filtru
  v jedné z podnabídek "Tvorby sestav a formulářů".
  Byly zúženy některé sestavy se vzděláním, znalostmi a závazky
  (sestavy typu D a E). Tyto sestavy při tisku na některých tis-
  kárnách způsobovaly problémy (řádek sestavy se nevešel do tis-
  kového řádku a část se tiskla na následující řádek).
  Při zadávání další vedlejší činnosti se nyní nabízí jako osob-
  ní číslo to, které bylo zadáno u poslední vedlejší činnosti.
  Dosud se nabízelo číslo zadané u první vedlejší činnosti, pro-
  tože se předpokládalo, že se osobní číslo vedlejší činnosti
  nebude během času měnit.
  Do sestav s narozeninami byly nově přidány sestavy seřazené
  podle dne narozenin (dosud se vytvářel pouze abecední nebo čí-
  selný seznam).

  Verze 9.40 ze září 1998 má přidány nové sestavy s přehledem
  nástupů a výstupů všech mužů pro vojenskou správu. Sestavy lze
  zpracovat za libovolné období. Výpis je řazen abecedně, obsa-
  huje pouze muže do 60 let a v sestavě je navíc bydliště.
  Další změnou prošly uživatelské filtry. Nyní se ukládají jen na
  požádání uživatele (dosud jen automaticky) a lze je také rušit.

  Verze 9.45 z října 1998 má novou databázi pro sledování praxe.
  Je možno sledovat průběh zaměstnání před vstupem do firmy a sa-
  mozřejmě také historii zařazení ve firmě. Za jednotlivá období
  lze sledovat plný nebo částečný zápočet praxe, případně se pra-
  xe nemusí započítávat vůbec. Program vždy ukazuje praxi přepo-
  čítanou ke dnešnímu dni. Pokud při nástupu zaměstnance zadáte
  alespoň počátek praxe u vaší firmy, program při všech změnách
  provádí automatické záznamy změn do databáze praxe. Sestavy
  s praxí byly zařazeny pod písmeno Q. Do prohlížení byl přidán
  tisk karty s průběhem praxe (zde se počítá praxe k poslednímu
  dni zadané a ukončené praxe). Sledování praxe a odpovídající
  tisky se zapínají a vypínají novou volbou v základních para-
  metrech. Sledování praxe je příplatkovou částí programu a proto
  je standardně zablokováno.
  Současně se zavedením sledování praxe ve speciální databázi by-
  la zrušena původní možnost sledování praxe v databázi jiných
  znalostí (pod kódem P) včetně příslušných sestav a úpravy nápo-
  vědy.
  Bylo vylepšeno používání činností volaných pomocí funkčích klá-
  ves. U některých z nich došlo po jejich vyvolání k zablokování
  možnosti vyvolat další činnost pomocí jiné funkční klávesy. Ny-
  ní by k tomuto blokování již nemělo docházet.
  Sestavy pracovních výročí (sestavy typu "P", počet let u firmy)
  se nyní zpracovávají za libovolně zadané období. Dosud bylo
  možno zadat pouze jeden jediný celý rok.
  Také sestavy zadaného životního výročí (první varianta sestav
  typu "R") se nyní zpracovávají za libovolně zadané období místo
  dosud zadávaného roku. Do sestav "Narozeniny v zadaném období"
  byl doplněn sloupeček s údajem o kolikáté narozeniny se jedná.

  Verze 9.50 z listopadu 1998 má přepracovánu databázi povolených
  uživatelů. Její změna se projeví hlavně u síťové verze. Původní
  databáze používala pomocný soubor, který se při změně parametrů
  jednotlivých uživatelů zbytečně zvětšoval. Nyní se veškeré pa-
  rametry ukládají úsporněji přímo do databáze uživatelů. Zvýšila
  se bezpečnost čtení i ukládání parametrů.
  Byla doplněna možnost úpravy standardních sestav před tiskem.
  Úprava platí jen pro právě zpracovávanou sestavu, používá stan-
  dardní příkaz Modify Report a povoluje se v nastavení základ-
  ních parametrů (2. část).
  Počet uživatelem definovaných formulářů byl zvýšen z 50 na 250.
  Při této úpravě došlo k přejmenování souborů se vzory formulářů
  z DOPISxx.TXT na DOPISxxx.TXT, kde xxx je pořadové číslo formu-
  láře.

  Verze 9.55 z prosince 1998 má doplněny sestavy s vedlejší čin-
  ností o nové způsoby řazení. Jde o řazení podle abecedy a podle
  osobních čísel vedlejších činností. Bylo zachováno i původní
  řazení podle pořadových čísel vedlejší činnosti. Nově byla při-
  dána sestava s celkovým přehledem doplněným o osobní čísla
  hlavní činnosti seřazená podle těchto čísel.
  Hromadný tisk uživatelem vytvořených (vlastních) formulářů byl
  doplněn tiskem všech zaměstnanců abecedně, číselně a abecedně
  po provozech. Dosud bylo možno tyto formuláře tisknout jen po
  provozech.
  Do modulu lékařských prohlídek byly přidány další varianty ses-
  tav příštích lékařských prohlídek (jen rizika a jen profese,
  celkově a po provozech).
  V modulu školení bylo upraveno hromadné zadávání školení pro
  zadaný provoz a funkci. Dosud se zapisovalo vlastním i cizím
  zaměstnancům, nyní se zapisuje pouze vlastním zaměstnancům. Ne-
  zapisuje se zaměstnancům cizích firem, kteří mají kód pracovní-
  ho poměru "B".
  V modulu školení byla opravena sestava "Jednorázová neopakovaná
  školení" v zadaném období. Tato sestava tiskla chybně všechna
  školení nezávisle na zadaném období.
  Do práce s archivem byl nově doplněn tisk sestavy zaměstnanců
  v archivu. Sestavu je možno řadit abecedně nebo číselně.

  Verze 9.60 z prosince 1998 má nový příplatkový modul pro sledo-
  vání vedlejších činností. Rozšiřuje sledování vedlejších čin-
  ností o další údaje (jako výrobní účet, sazbu, příplatek atd.),
  přičemž finanční částky jsou zakódovány a smí je zadávat a pro-
  hlížet pouze oprávněný uživatel. Modul je vhodný i pro síťovou
  verzi, protože data o vedlejších činnostech mohou zadávat např.
  vedoucí jednotlivých provozů (středisek).