Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 1997.

  Verze 7.90 z ledna 1997 má v síťové verzi doplněná a pozměně-
  ná práva 20 a 25 (viz Popis programu -> Poznámky k síťové
  verzi).
  Do hlavní databáze byla doplněna položka pro plátce důchodu
  a volitelné položky pro číslo zaměstnancova účtu a jeho pe-
  něžního ústavu.
  Nově je možno zadat, že má zaměstnanec manažérskou smlouvu.
  Do sestav se závazky byla doplněna možnost řazení výpisu po
  dnech splnění závazku.
  Ve vedlejších činnostech byla prodloužena položka funkce
  (druh práce) na 35 znaků a vzhledem k této změně byly uprave-
  ny také všechny sestavy s vedlejší činností.
  Do uživatelských sestav po provozech lze nově vedle označení
  provozu zadat i jeho název (viz nápověda v položce výraz pro
  skupinu na první stránce generátoru uživatelských sestav).

  Verze 7.95 z února 1997 je doplněna možností automatické změ-
  ny čísel KZAM a opravou poslední funkce v poznámkách. Používá
  se pro přečíslování KZAM po jejich změně v číselníku funkcí
  a KZAM. Tato nová funkce byla přidána do Specifických činnos-
  tí (v lednu 1997 došlo ke změně některých čísel KZAM).
  Podstatnou změnou prošly všechny sestavy a s nimi související
  části programu: do všech datumových údajů (den narození, nás-
  tup, odchod atd.) bylo doplněno století, takže rok je čtyřci-
  ferný (dosud bylo v sestavách pouze poslední dvojčíslí roku).
  Nově je ve všech sestavách po provozech vedle zkratky (čísla)
  provozu vypisován také jeho název.
  V hromadném oznámení pro zdravotní pojišťovnu bylo opraveno
  počítání hlášených změn.

  Verze 8.00 z února 1997 přináší celou řadu podstatných změn:
  Snahou bylo především vyřešení přechodu datumů přes rok 2000.
  Všechny datumové údaje v celém programu byly doplněny stole-
  tím, byly přepracovány části programu, pracující s datumovými
  údaji a do instalační procedury byl doplněn automatický pře-
  vod starých datumů na nové delší údaje se stoletím.
  Byla upravena jedna z variant sestavy Průměrné stavy zaměst-
  nanců - při nastavení výpočtu stavů na "M" počítala stavy do-
  sud správně pouze při zadání období na celý měsíc, nyní lze
  zadat libovolné období (výpočet stavů po dnech nebyl změněn,
  počítá správně pro libovolné období).
  Položku Nárok na dovolenou při nástupu, která byla původně
  pouze zobrazena, lze nyní ručně upravit (např. při nestan-
  dardní pracovní době zaměstnance, nový výpočet je prováděn
  pouze při nulové hodnotě v této položce).
  Nově lze sledovat historii zařazení zaměstnance do útvarů. To
  se musí povolit v Nastavení parametrů při instalaci programu,
  tím je do nabídky Změna přidána volba "Změna útvaru" a útvary
  se pak při změnách zapisují do poznámek (více viz základní
  popis programu).
  Pro sledování zaměstnanců, kteří přešli do fukce v odborech
  je vyhrazen nový kód mimoevidence "ODBOR". Při odchodu do mi-
  moevidence a návratu z ní se těmto zaměstnancům nemění údaje
  se zdravotní pojišťovnou (nejsou odhlašováni ani opět přihla-
  šováni).
  Do modulu školení byla zabudována možnost hromadného zadávání
  stejného školení pro vybraný provoz a zadanou funkci. Další
  změnou v tomto modulu je možnost tisku sestav pouze pro jedi-
  ného zadaného zaměstnance (lze použít jako přehled školení
  vybraného zaměstnance). Také do modulu lékařských prohlídek
  je do tisků prohlídek přidána možnost tisku jen pro zadaného
  zaměstnance.

  Verze 8.05 z března 1997 má nový příplatkový modul pro sledo-
  vání režijních jízdenek zaměstnanců a jejich rodinných pří-
  slušníků. Dosud byla databáze jízdenek dodávána na přání jako
  pomocná databáze, nyní je v samostatném modulu, kam byly pře-
  sunuty i všechny sestavy s jízdenkami (vydané, ztracené, vrá-
  cené jízdenky). Databáze jízdenek byla vyřazena z archivu.
  Všechny příplatkové moduly byly doplněny novou nabídkou "Pro-
  hlížení", která umožňuje prohlížet zadané údaje u jednotli-
  vých zaměstnanců. V některých modulech byly tiskové výstupy
  rozděleny do více nabídek (pro zpřehlednění práce).
  Do příplatkového modulu školení byl přidán tisk přehledu ško-
  lení pro zaměstnance (karta s přehledem školení). Další mož-
  ností je tisk sestav s jednorázovými (neopakujícími se) kur-
  sy a školeními.
  Do modulu lékařských prohlídek lze nyní po změně v nastavení
  základních parametrů zadat více profesí (až šest) i rizik (až
  čtyři rizika). Další změnou v tomto modulu je možnost tisku
  všech sestav pouze pro rizika a pouze pro profese - tato mož-
  nost se používá při rozděleném zadávání prohlídek pro profese
  a rizika.
  Do nabídky standardních tiskáren byla nově přidána tiskárna
  HP Deskjet 660/690 C s možností barevného tisku.
  Program si nyní pamatuje poslední zadaný filtr nejen pro uži-
  vatelské sestavy (pro každou sestavu jeden filtr), ale také
  poslední filtr pro standardní sestavu, pro hromadný tisk uži-
  vatelských formulářů a pro tisk štítků. Tento filtr je pak
  nabízen při příštím zadání obdobného filtru. Nově lze vybrat
  po stisku klávesy F5 standardní filtr (zaměstnanci ve stavu).
  Možnost vyvolání sestavovače výrazů pro zadání filtru zůstala
  zachována.

  Verze 8.10 z dubna 1997 má nový algoritmus pro zpracování
  sestavy "Narozeniny v zadaném období", ten zrychluje zpraco-
  vání sestavy a odstraňuje potíže s touto sestavou v 32 bitové
  verzi FoxPro-X. V dosud používané standardní verzi FoxPro se
  tento problém nevyskytoval. FoxPro-X využívá místo paměti EMS
  paměť XMS a může odstranit některé problémy s nedostatkem zá-
  kladní paměti RAM.
  Nově lze v kartotéce a prohlížení archivu vybírat zaměstnance
  podle zadaného filtru a pak je postupně procházet. Tato mož-
  nost se nastavuje v základních parametrech programu ve volbě
  Postupné procházení novým parametrem "F". Pomocí této volby
  lze nalézt zaměstnance podle zadané podmínky také v archivu,
  kde nelze použít pro hledání sestavu s filtrem.
  Při výstupu zaměstnance se do dohody podle paragrafu 43 ze
  strany zaměstnance nově automaticky vypisuje důvod výstupu.
  Po provedení vnitropodnikového převodu je možno z prohlížení
  v kartotéce nově vytisknout také zápočtový list. Za konec
  pracovního poměru se pak bere den odchodu do mimoevidenčního
  stavu.
  V modulu lékařských prohlídek byla doplněna varianta kontrol-
  ního výpisu pro poslední prohlídky. Sestavy s profesemi, ri-
  ziky a příštími prohlídkami byly nově doplněny možností tisku
  poznámek, potom se však v sestavách netiskne bydliště. Původ-
  ní sestavy s bydlištěm zůstaly samozřejmě zachovány.
  Textová dokumentace programu má pozměněny názvy souborů (pů-
  vodní přípona DOC byla nahrazena příponou TXT).

  Verze 8.15 z dubna 1997 má rozšířen počet použitelných tiská-
  ren na 15. Byly doplněny přednastavené řídící kódy pro tis-
  kárnu Canon BJ-300 v režimu IBM Proprinter s češtinou bratří
  Kamenických v paměti ROM.

  Verze 8.20 z dubna 1997 je doplněna novými tzv. alternativní-
  mi formuláři. Ty je možno použít místo standardních tiskových
  formulářů. Program je doplněn možností vytvářet, měnit a také
  rušit tyto alternativní formuláře. V nastavení základních pa-
  rametrů je doplněn přepínač, který povoluje nebo zakazuje
  práci s alternativními formuláři. Vzorové alternativní formu-
  láře lze objednat u autora programu.

  Verze 8.25 z května 1997 má prodlouženy položky pro zadávání
  školy (v hlavní databázi i v databázi nižších vzdělání). Sou-
  časně byly upraveny sestavy se vzděláním, osobní údaje a dru-
  há strana karty zaměstnance. Na první straně karty se nyní
  vypisují všechny převody (změny střediska a funkce, dosud se
  vypisovala pouze poslední změna) a k bydlišti bylo doplněno
  telefonní číslo. Do karty byl doplněn také konec pracovního
  poměru na dobu určitou.
  Do stavů zaměstnanců byly doplněny nové sestavy fluktuací po
  funkcích (pro všechny funkce nebo jen pro ty, u kterých došlo
  k pohybu zaměstnanců).
  Zrušení výstupu je od této verze blokováno heslem.

  Verze 8.3O z června 1997 má přepracovány všechny příplatkové
  moduly, kde je možno použít postupné procházení zaměstnanců
  při prohlížení a zadávání údajů. Do modulu lékařských prohlí-
  dek a do modulu školení byla při postupném procházení navíc
  přidána možnost opakovaně zadávat vybraný záznam.
  Nově lze nahrát runtimové knihovny systému FoxPro i do jiného
  adresáře, než kde je uložen program Personalistika. Knihovny
  (soubory FOXD2600 nebo FOXDX260) lze například umístit na
  disk pracovní stanice, zatímco program je na disku serveru.

  Verze 8.35 z července 1997 má přeprogramovány uživatelské
  sestavy (při zadání filtru na údaj v pomocné databázi někdy
  docházelo k chybným výběrům pomocných údajů).
  Do modulu pro export a import dat do centrální evidence bylo
  přidáno přehrávání dat z příplatkového modulu školení (další
  příplatkové databáze se i nadále nepřenášejí).
  Program může být doplněn novým příplatkovým modulem "Vzdělá-
  vání zaměstnanců", který je rozšířením modulu "Sledování
  školení a kurzů" a obsahuje více údajů o jednotlivých kurzech
  a další sestavy, jako například přehledy účasti na školeních.

  Verze 8.40 z července 1997 má upraveny sestavy se vzděláním,
  tedy první čtyři sestavy pod písmenem D. Nově se tisknou pou-
  ze ti zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru k zadanému
  dni.
  Do modulu "Vzdělávání a školení" byly doplněny další sestavy
  (např. prezenční listina, jmenné seznamy účastníků školení
  a neúčasti na plánovaném školení) a došlo také k úpravě ně-
  kterých již dříve zařazených sestav.

  Verze 8.45 ze srpna 1997 má do modulu Vzdělávání a školení
  doplněn Kvalifikační list zaměstnance a do kontrolních výpisů
  a sestav byla doplněna možnost výpisu všech zadaných školení
  (bez ohledu na termín, uskutečněné nebo plánované školení).
  Dále byly opraveny problémy, které se občas mohly vyskytnout
  v některých předešlých verzích programu u sestav se stavy za-
  městanců (např. prázdná sestava průměrných přepočtených stavů
  nebo náhodné chyby při zpracování fluktuací).

  Verze 8.50 ze srpna 1997 vyžaduje při rušení údajů v pomoc-
  ných databázích nově potvrzení tohoto rušení.
  Do nastavení parametrů (2. část základních parametrů) byla
  přidána volba pro tisk formulářů na jednotlivé listy. Tím je
  usnadněn tisk dvoustránkových formulářů na jediný list papí-
  ru, například u zápočtového listu.

  Verze 8.55 ze září 1997 má upravenu sestavu odpracované doby
  v modulu sledování nepřítomností (nevypisují se zaměstnanci,
  kteří nastoupili až po zadaném období).
  Do uživatelských sestav byla přidána možnost vypisovat pouze
  poslední mzdová zařazení zaměstnanců. Nastavuje se novým pa-
  rametrem na první stránce v definici uživatelské sestavy, do
  dříve vytvořených sestav lze tento parametr doplnit opravou
  vzoru sestavy.

  Verze 8.60 z října 1997 umožňuje použití vzorových formulá-
  řů pro tvorbu alternativních formulářů. Alternativní formulá-
  ře byly zavedeny již dříve, ale po zrušení formuláře se musel
  vytvořit celý znovu. Nyní je možno pro tvorbu formuláře
  použít vzor, odpovídající standardnímu formuláři. Vzorové
  alternativní formuláře jsou dodávány za příplatek a umožňují
  nahradit libovolné standardní formuláře (kromě osobních údajů
  a karty zaměstnance). Možnost vytváření uživatelských formu-
  lářů zůstala samozřejmě zachována.

  Verze 8.65 z října 1997 umožňuje v pomocné databázi mzdového
  zařazení zadávat kromě základního platu také příplatek. Obě
  částky je možno zadávat jako hodinové s přesností na haléře.
  Typ a způsob práce s databází mzdového zařazení je třeba za-
  dat v Nastavení parametrů programu - první část parametrů.
  Došlo také k doplnění sestav o nové sestavy s tímto příplat-
  kem a úpravě formulářů Karta zaměstnance, Osobní údaje a Pra-
  covní smlouva typu B.
  Při hromadné změně položky, pokud se měnilo označení provozu
  (střediska), byla dosud změna provedena pouze v databázích
  kartotéky (základní databáze, poznámky a vedlejší činnosti).
  Nyní se změna střediska provádí také v příplatkových modulech
  (absence, pracovní úrazy). Nadále se nemění v archivu.

  Verze 8.70 z listopadu 1997 má do sestav ve všech příplatko-
  vých modulech přidánu možnost zadat filtr pro speciální výběry
  zaměstnanců, kteří mají být do sestav zahrnuti.
  Do sestav se stavy zaměstnanců (sestavy pod písmenem X) byla
  přidána sestava Průměrná délka zaměstnání u firmy po provozech
  a kategoriích.
  Den změny funkce, nástupu a výstupu bylo dosud možno zadávat
  maximálně tři měsíce dopředu. Nyní je možno na přání tuto dobu
  prodloužit (další změna viz verze 9.20).